Onze gemeente krijgt vanuit het Vlaams gewest een financieel duwtje in de rug voor rioleringswerken Bogaert. Dit dubbele investeringspakket werd goedgekeurd door de Vlaamse regering op vraag van Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel.

Dankzij deze investering kunnen we de riolerings- en zuiveringsgraad in onze gemeente verder opkrikken. Dat we duurzaam moeten omspringen met water is algemeen geweten, maar met deze financiële injectie zetten we weer een stap vooruit. Niet alleen bovengrondse zichtbare investeringen zijn belangrijk, maar zeker de ondergrondse verbeteren de levenskwaliteit van onze gemeente.

Koen Van den Heuvel: “Ik geloof sterk in de kracht van lokale besturen, maar het is noodzakelijk dat het Vlaams gewest hen ondersteunt in hun opdracht op het vlak van riolering. Daarom wordt in totaal wordt voor meer dan een half miljard euro geïnvesteerd.”

Een half miljard euro in rioleringsprojecten

Op voorstel van Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel heeft de Vlaamse Regering ingestemd met het optimalisatieprogramma 2020 ter waarde van 230 miljoen euro voor projecten van Aquafin. Daarnaast heeft de minister het eerste subsidieprogramma 2019 voor 184 gemeentelijke rioleringsprojecten goedgekeurd. In totaal wordt voor meer dan een half miljard euro geïnvesteerd.

Koen Van den Heuvel: “We moeten duurzaam omspringen met water, daarvan moeten we niemand meer overtuigen. De voorbije twee decennia is het aantal inwoners waarvan het afvalwater gezuiverd wordt, verdubbeld. Toch blijven de uitdagingen op het vlak van riolering en waterzuivering groot.”

De minister geeft Aquafin de opdracht om de gemeenten voor 130 miljoen euro te ondersteunen en subsidieert daarnaast  voor een bedrag van 290 miljoen euro in 184 gemeentelijke rioleringsprojecten. Deze twee investeringsprogramma’s betekenen een forse bijkomende ondersteuning voor de riolering en waterzuivering in Vlaanderen en zal de riolerings- en zuiveringsgraad verder opkrikken.

Optimalisatieprogramma 2020

Met het optimalisatieprogramma 2020 krijgt Aquafin voor het investeringsjaar 2019 de bijkomende opdracht om 140 nieuwe projecten ter waarde van 230 miljoen euro (excl. BTW) op te starten.

Met deze projecten wordt voor 100 miljoen euro geïnvesteerd in de verdere uitbouw van de bovengemeentelijke saneringsinfrastructuur, hetzij door de bouw van nieuwe zuiveringscapaciteit (voornamelijk uitbreiding van bestaande installaties), hetzij door het aansluiten van het afvalwater van woningen op bestaande installaties in het buitengebied. Daarnaast gaat ongeveer een kwart van het investeringsbudget naar het verbeteren en/of het in stand houden van de bestaande saneringsinfrastructuur.
Het optimalisatieprogramma investeert niet alleen in de zuivering van afvalwater. Van de in totaal 230 miljoen euro gaat 130 miljoen euro naar waardevolle gemeentelijke rioleringsprojecten die door het Vlaamse Gewest worden overgenomen.

Zo zorgt Vlaanderen dat projecten met een grote ecologische meerwaarde sneller worden gerealiseerd en zorgt ze voor een bijkomende financiële ondersteuning van de gemeenten.

Subsidieprogramma 2019

De Vlaamse overheid ondersteunt ook de gemeenten in de uitbouw van hun gemeentelijke rioleringsnetten. Door de goedkeuring van het subsidieprogramma 2019 voor de gemeentelijke rioleringen krijgen 184 projecten een subsidie van 75% van de rioleringskosten. Die projecten kunnen nu door de gemeenten en rioolbeheerders concreet uitgewerkt en gerealiseerd worden. De totale kost van die projecten wordt geschat op 290 miljoen euro en de rioleringskost op 190 miljoen. Daar staat een subsidie van ongeveer 140 miljoen euro tegenover.

Het betreft rioleringsprojecten die gemeenten moeten uitvoeren in samenwerking met andere nutsbedrijven als Infrabel en Elia, of  met de Aquafin investeringen. In bijna 100 van de geselecteerde projecten wordt bijkomende riolering gerealiseerd. Hiermee leveren we een duidelijke bijdrage om de doelstellingen van de Europese kaderrichtlijn Water te halen. Tenslotte wordt via het subsidieprogramma ook de installatie van 771 IBA’s, installaties voor de individuele behandeling van afvalwater, bij afgelegen woningen gesubsidieerd.

De riolerings- en zuiveringsgraden in Vlaanderen kan je hier terugvinden:

https://www.vmm.be/data/riolerings-en-zuiveringsgraden/overzicht-per-gemeente