Beleidsprioriteiten

Verkeer en mobiliteit

In onze gemeente helpen we iedereen op (de veilige) weg

 1. De invoering van de FIETSSCHOOL: kinderen kunnen maar op een goede en veilige manier met de fiets aan het verkeer deelnemen als ze niet alleen het fietsen maar ook de verkeersregels onder de knie hebben. Wij pleiten voor het aanleggen van een permanent fietsoefenterrein in de drie deelgemeentes waar kinderen op regelmatige basis en wanneer ze maar willen, samen met de school of met hun (groot)ouders, op een veilige manier aan de fiets kunnen wennen.
 2. Werken aan een VEILIGERE SCHOOLOMGEVING
 • meer aanwezigheid van de politie bij begin en einde van de schooltijd waarbij ze sensibiliseren, verwittigen en verbaliseren; zeker op de plaatsen waar vaak te vlug of onaangepast wordt gereden;
 • maximaal autoluw maken van de schoolomgevingen bij het begin en einde van de schooldag;
 • opstellen van een schoolroutekaart om veilige fiets- en wandelwegen voor schoolkinderen bekend te maken en het gebruik ervan te promoten;
 • sensibiliseren van ouders en grootouders om de auto minimaal te gebruiken om de kinderen naar school te brengen; en indien het niet anders kan, deze minstens uit de directe nabijheid van de schooluitgang te houden.
 1. Verfraaien en onderhouden van bestaande FIETS- EN VOETPADENBij nieuwe fiets- en voetpaden dient, waar mogelijk, steeds gekozen te worden voor paden die duidelijk fysiek afgescheiden zijn van de auto’s.
 2. Verkeersveiligheid stopt niet aan de gemeentegrens zodat het beleid over verkeersveilige routes samenspraak vereist met de BUURGEMEENTEN maar ook met het GEWEST.

De weg vooruit naar auto's en fietsers die elkaar respecteren!

 1. Promoten van het STOP-PRINCIPE (Stappen, Trappen, Openbaar vervoer en Personenwagen). Hoe meer mensen we uit de auto krijgen, hoe veiliger en aangenamer onze gemeente wordt. 
 1. Opstellen van een FIETSCHARTER in samenspraak met onze inwoners :
 • Fietsdialoog: vanuit gesprekken met onze bewoners trachten we de relatie tussen fietsen en auto’s te verbeteren. Hoffelijkheid bevordert altijd een goede verstandhouding, maar toch vooral in het verkeer.
 • Fietsverbindingen: elke ochtend zwermen we met honderden tegelijk alle windrichtingen uit om naar school of werk te gaan. Zorgen voor optimale en veilige fietsverbindingen tussen onze deelgemeenten en naar onze buurgemeenten, via een netwerk van trage wegen, leidt alles in betere banen.
 • Fietsstallingen: fietsen kosten veel en een veilige en comfortabele fietsstalling bij al onze openbare voorzieningen, verhoogt het fietsgebruik.

Meer fietsveiligheid maakt meer fietsplezier!!

Milieu en natuur

 1. Onze gemeente moet er alles aan doen om het klimaat zoveel als mogelijk te respecteren en te ondersteunen. Om dit te concretiseren kan de gemeente zich steunen op de resultaten van de werkgroepen van HET GROENE LOT van Wichelen.
 • De gemeente moet vooreerst zelf het goede voorbeeld geven door energiebesparende maatregelen te nemen in de eigen gemeentegebouwen en te investeren in duurzame energie;
 • De inwoners worden gestimuleerd bij het meer en beter isoleren van oude woningen door het aanbieden van gratis energiescans;
 • Groepsenergieaankopen zorgen ervoor dat het investeren in milieuvriendelijke energiebronnen betaalbaar blijven voor meer mensen. Door meer informatie hierover te geven, worden de groepsaankopen bevorderd.
 1. ELEKTRISCHE AUTO'S EN FIETSEN zullen maar massaal worden aangekocht als de bestuurder/fietser zeker is van een oplaadpunt op de plaats van bestemming. Oplaadpalen voor elektrische auto's en fietsen zijn hierbij een cruciaal overtuigingsmiddel en het opdrijven van hun aantal is een eenvoudige manier om hieraan mee te werken, zeker op korte termijn.
 2. ZWERFVUIL kan op verschillende manieren worden aangepakt zoals boetes bij betrapping. Niemand kan ontkennen dat voorkomen evenwel veel beter is dan genezen en door de invoering van statiegeld op blikjes, zoals gepromoot door Statiegeld Alliantie, kunnen zeer belangrijke stappen vooruit gezet.  De gemeente kan hier mee haar schouders onder zetten.Onze inwoners moeten blijvend gesensibiliseerd worden rond zwerfvuil via scholen, zwerfvuilactieverenigingen, informatiebladen en buurtcomités.
 3. In Wichelen hebben we de Schelde-eigen omgeving : groene weiden aan de oevers van de Schelde werden veranderd in NATUUR- EN OVERSTROMINGSGEBIEDEN. Verder ontwikkelen van onze natuur- en recreatiegebieden betekent een verrijking voor de diversiteit van onze natuur maar kan enkel na overleg en in samenspraak met onze land- en tuinbouwers.

Voetpaden, pleinen en kerkhoven beter onderhouden.

 1. CD&V wichelen wil permanent goed ONDERHOUDEN voetpaden, pleinen en kerkhoven.

  Wij zijn er ons van bewust dat door het verbod op gebruik van pesticiden, onkruidbestrijding moeilijker is geworden. Maar niet onmogelijk zoals blijkt uit voorbeelden in buurgemeenten.  Een goed onderhoud van openbare plaatsen behoort tot de kerntaken van de gemeente en is uiterst belangrijk. Een nette gemeente is een aantrekkelijke gemeente wat het zoveel aangenamer maakt om te wonen.

  Wij stellen voor om een permanent en duurzaam onderhoud te doen aan de hand van een planningskalender om zo te vermijden dat sommige paden, pleinen en kerkhoven, letterlijk overwoekerd worden door onkruid.

  CD&V wil bij de herinrichting van paden en pleinen maximaal inzetten op onderhoudsvriendelijkheid, zoals bij de vernieuwing van de paden op de kerkhoven. 

Vrije tijd en cultuur

 1. Het verenigingsleven was en is één van de belangrijkste motoren van onze gemeente. Zij zorgen voor het Wij-gevoel dat wij zo belangrijk vinden. Met hen wil CD&V wichelen mee de weg vooruit.
 • CD&V wil elke vereniging op weg helpen met het juiste budget. Het huidige subsidiereglement voor de socio-culturele verenigingen dient daarom te worden aangepast;
 • Hoe meer VERENIGINGEN, hoe beter: daarom willen we nieuwe initiatieven ondersteunen en stimuleren.
 • het JEUGDBELEID moet veel meer worden uitgebouwd en dit in elk geval in samenspraak met de jeugd die als een volwaardige gesprekspartner moet worden beschouwd. Tijdig en vooral voorafgaand overleg over materies die hen direct aanbelangen, is op ogenblik al te weinig geregeld ook al vraagt dit slechts minimale inspanningen van de gemeente.  CD&V wil dit veel beter in de toekomst.

  De heropstart van jeugdhuis Antigoon onder begeleiding van onze gemeentelijke jeugdconsulent, is een absolute prioriteit in het CD&V-beleid.

Lokaal sociaal beleid

 1. Partijen zeggen vaak dat ze sociaal zijn, CD&V is het ook daadwerkelijk. Vele van onze kandidaten dragen zorg voor anderen, professioneel dan wel privé als mantelzorgers.  Zij zien de noden die dit met zich meebrengt en pleiten dan ook voor:
 • het opnieuw invoeren van een mantelzorgpremie;
 • thuisopvang voor zieke kinderen;
 • betaalbare naschoolse kinderopvang;
 • het stimuleren van nieuwe vormen van samenwonen (vb. kangoeroewonen, woonerven met gemeenschappelijke tuin of ombouwen van één grote woning naar twee of meerdere wooneenheden);
 • verdere uitbreiding van de sociale huur- en koopwoningen. 
 1. CD&V wil garant staan voor een betaalbare ouderenzorg in onze gemeente en vindt het recht op goed wonen een basisrecht.

Toerisme

 1. Door haar unieke mooie ligging aan de Schelde maar ook door de talrijke boom- en rozenkwekerijen in onze streek, heeft onze gemeente heel wat troeven voor het ontwikkelen van zachte recreatie en toerisme. Tot op heden is dit evenwel bijzonder beperkt gebleven.

  Het uitbouwen en ontwikkelen van het toerisme, in samenwerking met de buurgemeenten rond de Kalkense Meersen, moet uit de startblokken.

Veiligheid

 1. Wichelen is een rustige plattelandsgemeente waar het veilig wonen is. Toch worden wij ook geconfronteerd met inbraak, vandalisme en drugsgebruik.

  Daarom vinden wij het belangrijk dat men snel en alert kan handelen bij problemen. 

  Het uitbreiden van het BIN-NETWERK kan daar zeker bij helpen, maar onze WIJKAGENTEN zijn en blijven de belangrijkste pionnen.  Ze horen daarom zichtbaar in het straatbeeld en zijn het eerste aanspreekpunt.

Lokale economie

 1. De lokale handelaars, landbouwers, tuinders en KMO's vormen een andere uiterst belangrijke motor van onze gemeente. Voor CD&V is het ontzettend belangrijk om lokale handelaars en producenten te ondersteunen.
 • “Denk globaal, koop lokaal” : hierbij willen wij onze inwoners motiveren om zoveel mogelijk bij de lokale handelaars te kopen (en dan liefst per fiets). 
 • Er is nog steeds een belasting op motoren wat voorbijgestreefd is en een extra last betekent voor onze lokale ondernemers. CD&V wil deze graag afschaffen.
 1. De voorziene KMO-zones kunnen nog verder worden ontwikkeld wat goed is voor de lokale tewerkstelling. En dit lost indirect een deeltje van het fileprobleem elders op.

Jeugd

We gaan voluit voor een bestuur dat:

 1. bij de jeugdverenigingen gaat polsen welke problemen zij ervaren en dat de ondersteuning biedt waar nodig in samenspraak met de jeugdraad (vb. renovaties of extra onderdak bij regenweer).
 2. de jeugdvereniging geregeld op de hoogte brengt van beslissingen die een impact kunnen hebben of interessant zijn voor hen (vb. het gebruik van terreinen op voorhand melden of nieuwe regels die een impact hebben op de jeugdverenigingen kort toelichten in een brief).
 3. proactief te werk gaat en de jeugd warm maakt om zich te engageren in de gemeente of zelf nieuwe initiatieven te ontwikkelen in samenwerking met de jeugdraad die hiervoor een budget krijgt toegewezen.
 4. zo snel mogelijk werk maakt van een heropstart van het jeugdhuis in Wichelen in overleg met de verschillende betrokkenen, voornamelijk de vzw, de gemeente en de jeugdraad.
 5. jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties zo veel als mogelijk betrekt in de samenleving. De meest natuurlijke manier is via gevestigde jeugdverenigingen.

Sport

Onze inwoners worden al enige tijd in spanning gehouden over de bouw van een nieuwe sporthal.  Dat hier nu eindelijk werk van moet worden gemaakt is duidelijk, maar er is nog zoveel meer:

 1. Een gediversifieerdere sportinfrastructuur waarbij er ook out-of-the-box kan worden gedacht (vb. het naar elkaar toebrengen van kinderopvang en sportinitiatieven).

  De sportinfrastructuur hoeft zich niet noodzakelijk allemaal op één en dezelfde locatie (“de sporthal”) te bevinden. Er kan ook gedacht worden aan een basketbal- of tennisterrein of mini-voetbalplein dat elders gelegen is, bijvoorbeeld nabij de basisscholen of in de dorpskernen.  Dit zorgt voor gratis en ongegeneerd plezier voor kinderen en jongeren zonder overlast voor anderen.  Dit zorgt er ook voor dat ook minderbedeelde kinderen hun portie sport kunnen uitoefenen.
 2. Het fietsgebruik kan worden aangemoedigd bij evenementen die in de gemeente doorgaan en hiervoor ook de nodige infrastructuur/stimulans voorzien.